Мавзуи 1

Фалсафа - мазмуни мафњум Фалсафа (аз калимаи юнонї philosophia муњаббат ба њикмат) – илм оиди ќонунњои умумии инкишофи табиат, љамъият ва тафаккур, таълимот оиди њастии инсон ва усулњои маърифати олам мебошад. Фалсафа дар асрњои 7-6 п.а.м. њамчун љойгузини мифология (асотир) ва дин-шаклњои ягонаи дониш дар он замон, дар Њинду Чину Эрон ва Юнони ќадим зуњур намуд.