Цель курса – обучиться преподавать историю, уметь отобрать главное, наиболее существенное из того, что вы собираетесь преподнести, т.е. определенные требования к подбору материала.

Тавсифи таърихии асри миёнагии мамолики ғарб чуноне ки аз таърих маълум аст, аз асрҳои 4-5 милодӣ оғоз гардида, то асри XV давом мекард, дар ин вақт дар мамлакатҳои Аврупо сохти феодали ҳукмрон буд. Дар давоми беш аз 1000 сол дини масеҳи ва калисои католики ба қувваи бузурги ғоявии ҷамияти феодалӣ табдил ёфта, дар тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсири ҳалкунандаи худро мегузошт.

Зери таҳрири номзади илми таърих, дотсент Турсунов Т.
Муққаризон:
Иброҳимов М.- доктори илмҳои таърих профессор
Ҳақназаров А.- доктори илмҳои таърих профессор
Мирбобоев В.- доктори илмҳои таърих профессор

Дар китоби мазкур масъалаҳои асосии назарияи услуби таълими фанни таърих, предмет, вазифаҳои фан, мақсад, мазмун ва мундариҷаи курси мактабии фанни таърих, услуб ва усулҳои дарсдиҳӣ, машғулиятҳои синфӣ ва корҳои беруназсинфӣ оварда шудааст.
Воситаи таълимии мазкур ба донишҷӯёни факутетҳои таърихи мактабҳои олии ҷумҳурӣ ва омӯзгороги ҷавон, ки фанни таърихро дар муассисаҳои таълимии миёнаю олӣ таълим медиҳанд, пешниҳод мегардад.